Senin, 29 Oktober 2012

Kalender KONGRUEN_ tahun Surajawa II (Matahari II) Masa_ PERADABAN INDONESIA. ("Menyongsong Indonesia Raya Madani 2020_ Jayabaya 8,laku taun wolu wawu kapitu_Sacral TAMMAT."


Kalender KONGRUEN.
Karya: Ahmadalfaqir. Tatang Revan Affandie, S. Pop. Saja[h.]_Karawang.

Penanggalan tahun SuraJawa II.
Kalender Penanggalan KRAWANG 45,
Kalender KONGRUEN, Masa_ PERADABAN INDONESIA.
Karya : Ahmadalfaqir. Tatang Revan Affandie, S.Pop. Saja[h.]./ Galuh KRAWANG.

Kalender KONGRUEN, Penanggalan KRAWANG 45.
tahun Matahari II (Surajawa II) Masa_ PERADABAN INDONESIA.

PENJABARAN PENANGGALAN_Kalender KONGRUEN.,
 Penanggalan Kalender KONGRUEN_ tahun Matahari II.
Penegas tentang waktu ila.,,, hiin. Qs.Yaasiin:[58],
Tahun dalam Masa_ PERADABAN INDONESIA.

Dasar Penanggalan Kalender KONGRUEN_
tahun Matahari II (Surajawa II)  Masa_ PERADABAN INDONESIA,
Berdasar pada:,

      (1.) Gerhana Bulan,
       Jum’at , 14 Pon16_ 14 Ruwah 1939 Surajwa/ 8 September 2006Masehi_ Gerhana Bulan Total.   
      Kejadian Alam:
      Sedang terjadi Gerhana Bulan, Pukul.02.00.00. WIB,Cilamaya.
      sebagai laku dari ;
      Laku dari :[1.]Qs. Al-Insyiqooq:[18], [2.]Qs.Yaasiin:[(39)+(38).],[3.]Qs.Al-Qiyaamah:[9].

(2.) Gerhana Matahari,
Minggu Kliwon. 1 Sapar 1943 Surajawa / 17 Januari 2012 Masehi,
Kejadian Alam:
sedang terjadi Gerhana Matahari Total, Pukul Siang.
Laku dari :[1.]Qs.Yaasiin:[(39)+(38).], [2.]Qs.Al-Fajr:[3], [3.]Qs.Al-Qiyaamah:[9], [4.]Qs.At-takwir:[1].
disebut [dimaksud adalah] sebagai Laku taun Wolu taun wawu kapitu penanggalan taun Surajawa.,

disebut [dimaksud adalah] sebagai Laku taun Wolu taun wawu kapitu penanggalan taun Surajawa. sebagai habisnya masa Penanggalan Surajawa I (yaitu), Gerhana Matahari total tepat terjadi di tanggal satu[1_1 sapar], hari Pasaran Ke-satu[1_kliwon], sebagai yang dimaksud adalah sudah datangnya laku taun Wolu dalam Penanggalan taun Surajawa.,


Dua(2) Kejadian Alam Yang telah Berlangsung ( Gerhana Bulan dan Gerhana Matahari. Qomaroen / KONGRUEN) dengan Kejadian pada Gerhana Bulan pada jum’at Pon. 14 Ruwah 1939 Sj. menjadi dasar kuat untuk membuat penanggalan baru yaitu penanggalan tahun Surajawa II, sebagai keadaan waktu di Kehidupan (di) Masa_PERADABAN INDONESIA, Sebagai Penegas dari Qs. Yuunus :[5].

Kalender KONGRUEN,
Sebagai titik nol (0) masa menuju Peradaban Manusia Indonesia  (@Subjek) Manusia Indonesia  yang Berperikemanusiaan dan wajib adanya Berperiketuhanan, Sebagai Titik nol (0)nya adalah tepat pada :
Sabtu, /Januari 2010.Masehi/ 30 Wage 30_ 30 Sura 1943. Jawa, Pukul. 17.08.44. WIB,Cilamaya, menjadi Akad Kliwon Pukul tepat di detik satu (1) menjadi Pukul.17.08.(45), Detik 45 menjadi waktu KRAWANG, yang menjadi pergantian hari ke WIB Bagian KRAWANG, Menjadi detik Pergantian hari di Pukul. 17 (jam), 08 (menit), 45 (detik). Wib.Krawang.,


Dengan Perincian Penanggalan Bulan sebagai berikut :
A.Penanggalan Bulan:
Jumlah Bulan : 12 (Duabelas bulan) :
Perincian: 1.Sura, 2.Sapar,3.Mulud, 4.Bakda Mulud, 5.Jumadil Ula, ].,[6.Jumadil Akhir, 7.Rejeb,8.Ruwah, 9.Pasa, 10.Sawal, 11.Dulkangidah, dan 12.Besar.

“(Penegasan_ Sehari dan semalam adalah 86.400 detik, dimaksud menjadi Waktu Sehari, sebulan adalah 28 (Duapuluh delapan hari; 86.400 detik x 28 hari menjadi 2.419.200 detik / sebulan) hari, dan setahun 12 (Duabelas bulan; 86.400 detik x 28 hari x 12 bulan menjadi 29.030.400 detik, menjadi waktu dalam (waktu) setahun.
sedang setahun jumlah harinya adalah 28 hari x 12 bulan menjadi 336 hari,
terbilang :  Tigaratus tigapuluh enam hari , sama dengan waktu dalam detik ; 29.030.400 detik.

Penerangan  Kalender KONGRUEN:
Kalender KONGRUEN_
 dikenal dengan sebutan Penanggalan KRAWANG 45, Kalender KONGRUEN, tahun Matahari II. Masa_PERADABAN INDONESIA. Disingkat (dikenal dengan Nama) Kalender KONGRUEN.

Penanggalan Kalender KONGRUEN,
[Penanggalan KRAWANG, tahun Matahari  II adalah sebaagai berikut:].,

1. Dina Pitu :
Dina Pitu (jumlah hari tujuh (7)_:
1. Akad,  2.Senen, 3.Selasa, 4.Rebo, 5.Kemis, 6.Jum’at dan  7.SABTU_

2. Wulan Rolas :
Wulan Rolas (jumlah bulan Duabelas (12)_  (telah diurai diatas),

3. Taun Wolu :
Taun Wolu / tahun Wolu (jumlah tahun Wolu/delapan, laku taun wolu_ Jalan ditempat_ red
Penanggalan tahun yang di maksud adalah laku tahun wolu / delapan. Yaitu tahun Matahari II,
laku dari Penegas tentang keberadaan (Pekerjaan Matahari, Tajri.,, Qs.yaasiin:[38], [Bulan manaajilahatta.,,Qs.yaasiin:[39] bertemu di keadaan pada keadaan penegas dari ,Qs. Attakwir: 1_Cahaya dikumpulkan atau terjadi Kejadian Gerhana Matahari.

Matahari  dengan bulan  tepat Berkumpul di Umbra Bumi membentuk segitiga lancip, Kedua poros membentuk garis lurus (180 derajat ) berakhir tepat di umbra Bumi, Gerhana Matahari_ Minggu kliwon, 17 Januari 2010 m / 1 sapar 1943 Sj / 1 Shafar 1431 h. Gerhana terjadi di Pukul waktu siang. 
di benarkan oleh ketiga bintang_
(Lintang Kherti yang khendak menjadi embun menempel  di (pada) kuningnya padi, menjadi Air Dharma_Red. ) ditimurlaut dilihat dari Lapang Rakyat Linggawangi, Sukatani_Jum’at Kliwon,1 Pasa 1945.jawa_yang membentuk segitiga samakaki, pukul. 05.45.16.wib Sukatani. “{Yen besok anane Gerhananeng sasi, Serngenge kembar lelima, lintang.,,,}”,

kembar lelima yang di maksud Lintang/bintang yang menbentuk segitiga samakaki, yaitu yang dimaksud adalah Dasar Kehidupan hidup dan Penghidupan Manusia di bumi, sebagai tujuan akhir yaitu inti sari dari semua Kitabsuci menjadikan Bumi ini, Awalakhir sebagai taman Surgawi bagi hidupnya Manusia sejati/ Manusia seutuhnya_,
Manusia Indonesia Seutuhnya / Annafsu Almuthmainnah_Adam Khalifah,].,[@Subjek yang dimaksud adalah dari Penegasan_QS.Al-Fajr ;[27,]. dan Bumi Mayapada Indonesia Raya Se-jagadraya,Semesta .”Taman Surgawi Alam Kerakhmatan. Tentang Keberadaan tempat yang di maksud pada Qs.Alfajr:[30] dan Qs. Albaqoroh:[58]. @lam Purnama mentari, (Mentari dan Purnama) kekal berada di dalam tepat dititik Bola Mata, Alam Matahari. Alam Kerakhmatan_QS.Annaba’a :[33.] penrgas dari Qs. Yaasiin:[44+58].,

Dasar Negeri_ Baldatunntoyyibatunnwarobbunnghofuur, Qs.albaqoroh:[58],
yang dimaksud adalah Masa_PERADABAN INDONESIA. _
 (dengan UU Negeri) (PANCASILA), PANCASILA SAKTI_
Pancasila Sakti_ (Kembar Lelima_5 dasar _Surat Qur’an  yang Hurup akhir lapadnya “dal”nya lima,
jumlah(dal)nya lima (5) _Jimat Merahdelima _Buahnya Khuldi menjadi  lakunya WALYATALATTHOP.
Walyatalaththof  (!!!_Qs.Alkahpi ; 19)yaitu SQ.Al-Ikhlas: [1 s.d 5 ]., Menjadi (buddhi) Pekherti._ (Pekherti)_
Buddhi Pekerti_. (yang melaksanakan perbuatan Buddhi Pekherti @Subjeknya di sebut Budhis.)

Buddhis atau yang di maksud dalam Qs. Albaqoroh :[208] adalah @Subjek Mukminislamkaaffah,
Mukmimislamkaaffah atau di sebut juga sebagail @Subjek Muslim Sejati_.
(Sang Rasul. Siddharta Gautama,Alislamkaaffah_ (adalah @Subjek Muslimsejati yang Mulia, yang sampai kepada Berserah dirisepenuhnya kepada yang Maha Kuasa sehingga melahirkan,  (sebuah Ajaran Suci “ Buddha” Ajaran Kerakmatan _”Ajaran Welasasih”.)
sebagai lakunya tuhan yang Maha Kuasa yang di sebut pada Qs. Alfatihah :[2].
ajaran untuk para @Subjek Pribadi manusia sejati sebagai rokhmatanlil’aalamiin, Qs.Alanbiya’:[107].

Pancasila Sakti dengan Ajaran Manusia sejati yang akan menjadi UUD negeri Indonesia/ 2020_red.
Sebagai dasar Kepemimpinan, Pimpinan Negeri RI/NKRI _di tahun ke-10 /1953/1441/2020/M_PI. “Fungsinya untuk mengshohihkan laku taun wolu yaitu:
 Akad Kliwon/ 1 Kliwon_ KONGRUEN, dengan tanggal 17 Januari (1+7=”8”.)2010 masehi, titik awal akhir awal untuk selamalamanya, sebagai laku taun wolu_Berjalan “2-“Two.dibaca “tu”. Ditulis “Tho _,Arabjawa” To Lapal Inggris _Kepada_Matahari “0” ”_Laku Qs. Yaaasiiin[58],  “Nun_Sudah Pasti Benar Adanya, Nurut “60 detik menuju tak terbatas”_ Surajawa,  “wasysyamsutajri.,,, Qs.yaasiin : [38] Bersinar sepanjang waktu tak terbatas !!!.

4. Pasaran  Dina :
Pasaran Dina /Hari Yaitu Pasaran WAGE_Red. ,
dina Pasaran : (: 1. Kliwon, 2. Legi, 3.Pahing, 4. Pon, dan 5. Wage_”WAGE.”),

5.Nama Hari Pasaran / Dina Pasaran :
Nama hari Pasaran : (_ Nama hari di Sambung dengan Pasaran Dina_,
beraturan hingga tak terbatas_Contoh: “Akad Kliwon”, 1 Sura ke-0/1943Sj/1431h/2010m/M_PI,

6. Nama Penanggalan :
Nama Penanggalan dimaksud diatas adalah Penanggalan Kalender KONGRUEN,
tahun Matahari I,. Masa_PERADABAN INDONESIA,  disingkat menjadi : M_PI.

Mulai digunakan _Pribadi ; Sejak  :
tahun tanggal:
Sabtu Wage. 17 Januari 2010 masehi / 30 Sura 1943 Surajawa,
Pukul. 17.08.44 ,WIB, menjadi Pukul. 17.08.45,Wib.Krawang,
waktu keadaan  telah sedang Memasuki Hari :
Akad Kliwon, 1 Sura Ke-0/1943/M_PI.
( Sebulan_ Bulan Sura Pertama dimaksud Bulan Mati, Bulan Sura / 1943 Surajawa adalah Bulan ke-0 (Sura=Sura_30 = 28 menuju KONGRUEN), Menuju hari setiap satu bulan adalah dua delapan hari (28 hari waktu sebulan.),


Tanggal Dina Pasaran yang menjadi tanggal hari,
tanggal hari yang menjadi haripasaran tanggal kesatu[1] setiap pergantian tahun, tahun baru,
Akad_1 Kliwon_ Sura ke-0/1943/1431/2010/M_PI.
Akad_1 Legi_Sura ke-1/1944/1432/2011/M_PI.
Akad_1 Pahing_ Sura Ke-2/1945/1433/2012/M_PI.
Akad_1 Pon_Sura Ke-3/1946/1434/2013/M_PI.
Akad_1 Wage_Sura Ke-4/1947/1435/2014/M_PI.
Akad_1 Kliwon_Sura Ke-5/1948/1436/2015/M_PI.
Akad_1 Legi_Sura Ke-6/1949/1437/2016/M_PI.
Akad_1  Pahing_Sura Ke-7/1950/1438/2017/M_PI.
Akad_1 Pon_Sura Ke-8/1951/1439/2018/M_PI.
Akad_1 Wage_Sura Ke-9/1952/1440/2019/M_PI.
Akad_1 Kliwon_Sura Ke-10/1953_ /1441/2020/M_Pi,
Dan Seterunya sampai tak terbatas_  waktu ila.,,hiin, Qs. Yaasiin :[44].

Patokan Tahun Dalam Penanggalan Kalender KONGRUEN,
Dimulai_ tahun. Akad Kliwon_ 1 Sura Ke-2/1945 Sj/1433h/2012m/M_PI.
Yang jatuh tepat di_ Minggu / Ahad Pahing, 24 Besar 1944 Sj /24 Dzulhijah 1432 h ,
bertepatan dengan tanggal tahun masehi di 20 Nopember 2011 m)”.

Pertahun 1945 Surajawa adalah:
                               1.Masehi:2012, 2.Suro :1945, 3.Hijriyah :1433, 4.Saka:1943, 5.Waisak:2556, 6.imlek:2563.

Sumber :
Wangsit Wahyu Keprabon.[Wangsit Milik yang terkasih Galuh Karawang Mbah.Kyai kalidaon,
@.n. Kyaikalidaon. Raden Adipati Kertabumi. Singaperbangsa, Al-‘Aziiz.
 (Galuh Karawang Manggungjaya.)
tertanggal. Minggu kliwon. 17 Januari 2010 Masehi / 1 Sapar 1943 Surajawa,
yang menerima : Ahmadalfaqir. Tatang Revan Affandi, S.Pop. Saja[h.]./ Galuh KRAWANG.
“Salaamunnqaulannminrobbinnrohiim, illaaa.,,,rohmatannminnawamataa’annilaaa.,,,hiin.”

Silahkan Penanggalan ini di kaji Kebenarannya_
Untuk Kebaikan Bersama,
Dalam hal:
“Menyongsong Indonesia Raya Madani 2020.”
(Sebagai Laku taun Wolu Wawu Kapitu/1945 Sj_ Sacral TAMMAT.)
(Pembenar tentang Ramalan Kedelapan Jayabaya_ Satria Piningit_ Sacral.)
(Pemimpin Atas Kerakyatan Indonesia Raya adalah Presiden_ Sang. Ratuadil Maha Bijaksana.)

[(*.,,,Trijayasakti_ Sastrajinggakrama. Saja[h.].,)]
[Senen Legi. 9  Sura Ke-3, M_Pi/1946 Surajawa.]
[( Senin.  29  Oktober 2012 Masehi / 13 Besar 1945 Surajawa.)]

Tidak ada komentar:

Posting Komentar